Algemene voorwaarden Vauban

Vakantiewoning Vauban, gelegen in de gevaertsdreef 69 te 9700 Oudenaarde is een vakantiewoning te Oudenaarde

Een gast (of hoofdgast) is een natuurlijk persoon, die in de vakantiewoning wil verblijven voor een bepaalde periode, in de navolgende tekst als "gast" aangeduid
Medegast: is diegene die samen met de hoofdgast in de vakantiewoning verblijft
Derden: ieder andere (rechts)persoon niet zijnde de eigenaar of gast
Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van de vakantiewoning ( of diens vertegenwoordiger )
Annulering: het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn
Boeking: een door de vakantiewoning geaccepteerde reservering
Ontbinding: het op een juridische wijze ongedaan maken van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst
Verblijf: het feitelijke gebruik van de accommodatie vakantiewoning

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, en diensten van de vakantiewoning Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien, en voor zover deze door de vakantiewoning schriftelijk zijn bevestigd
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds uitsluitend van toepassingen tussen rechtsverhoudingen tussen de vakantiewoning en consumenten

2. AANBIEDINGEN, PRIJZEN EN TARIEVEN

2.1 De aanbiedingen en prijzen op de website kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. De vakantiewoning houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Nieuwe tarieven gaan pas in 30 kalenderdagen na melding ervan op de website : www.vakantiewoningvauban.be

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 een overeenkomst tussen de vakantiewoning en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische ( internet/email ) boeking van een accommodatie uit het aanbod van de vakantiewoning. De gast die boekt dient meerderjarig te zijn. Indien er beschikbaarheid is, wordt de boeking bevestigd binnen de 72 uur. De vakantiewoning behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.
3.2 na de boeking ontvangt de gast per email, of bij ontbreken van een mailadres, een bevestiging van de boeking die als bewijs voor de overeenkomst dient.
3.3 de door de vakantiewoning gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen de 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging te melden.
Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging te beroepen.

4. BETALING

4.1 Betaling van de boeking aan de vakantiewoning geschiedt min. 8 dagen voor aankomst, door overmaking van het verschuldigde bedrag ( saldo huurprijs en 350 euro waarborg ) op daartoe bepaalde bankrekeningnummer BE61 7375 0418 4017 met vermelding van naam en adres en datum/data van het verblijf of het door de eigenaar aangegeven reservatienummer. De betaling van het verblijf dient te zijn voldaan min. 8 dagen voor aankomst, waarbij de overschrijving op het moment van aanvang van het verblijf controleerbaar gerealiseerd is.
4.2 In het geval van late boekingen ( binnen de 48 uur voor aankomst ) is het alleen mogelijk het totale huurbedrag en de waarborg van 350 euro contant te betalen.
4.3 Betaling van een voorschot van 30% van het totale huurbedrag, dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen na het verzenden van de bevestigingsmail. Een voorschot dient niet te worden betaald bij late boekingen ( binnen de 48 uur voor aankomst ) Het totale bedrag zal dan wel contant betaald te worden op het ogenblik van aankomst
4.4 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op het moment van de aankomst, zal het reeds betaalde voorschot niet worden terugbetaald, en zal de verhuring van de vakantiewoning worden geannuleerd. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

5. ANNULERING EN WIJZIGING

5.1 de gast is gerechtigd een boeking, schriftelijk, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in de vakantiewoning binnen de 3 weken na de boeking valt.
5.2 na afloop van de in 5.1 vermelde termijn is de gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onderstaande vermelde annuleringskosten:

  • a. vanaf 3 weken tot 7 dagen voor aankomst worden de 30% van de aanvankelijke prijs gerekend en dus wordt het voorschot ingehouden
  • b. vanaf 7 dagen tot 1 dag voor de dag van aankomst wordt 50% van het totale bedrag gerekend.
    Het reeds vooraf betaalde saldo zal binnen de 8 dagen worden terugbetaald, zijnde 50% van de totale huursom. Uiteraard zal het integrale bedrag van 350 euro van de waarborg integraal worden terugbetaald, dit eveneens binnen de termijn van 8 dagen na startdatum van de boeking
  • c. annuleren op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf of bij no show zal het gehele bedrag van de boeking worden doorgerekend. Het volledig reeds-betaalde huurgeld zal niet worden terugbetaald. Enkel het bedrag van 350 euro als waarborg, zal binnen de 8 dagen worden terugbetaald.

5.3 Het annuleren van een boeking door de hoofdgast, geldt ook als annulering ten laste van de medegast(en)
5.4 Annulering door de vakantiewoning : de vakantiewoning dient de gast binnen de 48 uur ( 2 werkdagen ) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dat betaalt de vakantiewoning de door de gast vooruitbetaalde huur en het bedrag van 350 euro waarborg integraal terug. Gewichtige omstandigheden maken overmacht uit. Hier wordt eveneens verwezen naar de bepalingen mbt overmacht. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GAST TER PLAATSE VAN DE ACCOMMODATIE

6.1 op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. De gasten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement.
6.2 Indien voor of na de aankomsttijden zal worden aangekomen, dient de gast de eigenaar vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken op het volgend telefoonnummer : +32(0)476 847 123
6.3 De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker, zo zijn huisdieren NIET TOEGESTAAN !!
Ook geldt er binnenskamers in de gehele vakantiewoning een ROOKVERBOD, roken is enkel toegestaan buitenshuis.
6.4 de gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de vakantiewoning of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7. OVERMACHT

In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de vakantiewoning gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan : stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit of in het verkeer, maatregelen van overheidswege, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De vakantiewoning kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de vakantiewoning tegen aanspraken dienaangaande. De vakantiewoning is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties.
8.2 de gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de vakantiewoning accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dien t door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
8.3 de vakantiewoning is NIET verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf.
8.4 de vakantiewoning kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan grove schuld of de nalatigheid van de vakantiewoning.
8.5 De aansprakelijkheid van de vakantiewoning is steeds beperkt tot directe schade, in zoverre dat de aansprakelijkheid van de vakantiewoning is bewezen. De aansprakelijkheid van de vakantiewoning is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de vakantiewoning in het voorkomende geval zal uitkeren.

9.PRIVACY

De vakantiewoning zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrij aan derden ter beschikking stellen.

10. SLOTBEPALING

10.1 voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Belgische recht van toepassing.Niet-Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd waartoe de stad Oudenaarde behoort.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen

Oudenaarde, 1 november 2015